PMB Industries Ltd.

PMB Industries Ltd.

Environmentally concerned

A PLASTIC

PROCESSING

COMPANY

Sourced-materials
Ние изкупуваме

Products
Ние предлагаме

About-us
Ние се грижим за опазването на околната среда

„ПМБ ИНДЪСТРИС“ ООД стартира изпълнението на договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.077-1409-С01. Проектът „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ се финансира по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 и срокът за неговото изпълнение е 3 месеца.

Общата стойност на проекта е в размер на 150 000.00 лева, 100 % безвъзмездна финансова помощ. Размерът на европейското съфинансиране на проекта възлиза на 127 500.00 лeвa, а на националното съфинансиране – 22 500.00 лeвa. Проектът на „ПМБ ИНДЪСТРИС“ ООД е насочен към покриване на текущи разходи и преодоляване на липсата на оборотни средства, възникнала като резултат от пандемията COVID-19

Очакваните основни резултати вследствие изпълнението на проекта включват:

-покриване на част от режийните разходи и постигане на по-ниска себестойност на продукцията
-по-добра конкурентоспособност на дружеството