„ПМБ ИНДЪСТРИС” ООД ОБЯВЯВА

„ПМБ ИНДЪСТРИС” ООД

Седалище: област Пазарджик, община Пазарджик, гр. Пазарджик 4400, ул. “Мильо войвода” 18

 

Обявява

На засегнатите лица и общественост, че има инвестиционно предложение: „Монтаж на инсталация за сортиране по цвят на млянка“ с капацитет 1100 кг/час в югоизточната част (150 кв.м.) от сграда 55155.508.405.9, находяща се в гр. Пазарджик, ул. „Мильо Войвода“ № 18, Индустриална зона, поземлен имот с идентификатор 55155.508.405, УПИ XIX – 405 в кв. 18 по плана на гр. Пазарджик.

 

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ – Пазарджик 4400 п.к. 220, ул. “Генерал Гурко” № 3,

ет. 4, email: riewpz@riewpz.org, тел: 034/44-18-75

и/или Община гр. Пазарджик 4400, бул. “България” № 2, email: secretary@pazardjik.bg, тел: 034/44-55-01