КАЧЕСТВО

Контролът и поддържането на безупречно качество, както и подобряването на производствените процеси, са основен приоритет на компанията – независимо дали става въпрос за входящи суровини или готова продукция.

В ПМБ Индъстрис ООД е въведена усъвършенствана система за управление на качеството, която осигурява стабилност на произвежданата продукция. Собствената лаборатория за конрол на качеството, оборудвана със съвременна, специализирана апаратура, има възможност да извършва различни видове анализи и да определя физическите, механичните и термичните характеристики на вторичните полимери.

Целта на компанията е да осигури качествени услуги, които отговарят на високите изисквания на нашите клиенти и показват нашата ангажираност към техните нужди.

ПОЛИТИКА

по качество, околна среда и управление на енергията

 

Политиката на ПМБ Индъстрис ООД е насочена към развитие на организацията в посока рециклиране на сортирани отпадъци от пластмаса при спазване на нормативните изисквания и опазване на околната среда.

Основните приоритети в дейността на организацията са насочени към:

 • насоченост към клиента, чрез удовлетворяване на неговите потребности и очаквания;
 • поддържането на съответствие с приложимите законови и други изисквания;
 • оценяване на влиянието върху околната среда на базата на предоставяните дейности и поставянето на цели и задачи, които да се преразглеждат всяка година с оглед постоянно намаляване на негативните последствия за околната среда;
 • осъществяването на контрол и управление на изчерпването на природните ресурси, използвани в ежедневната работа;
 • стремеж към непрекъснато подобряване на енергийните постижения чрез проектиране и закупуване на енергийно ефективни машини и съоръжения.

За реализация на политиката си ръководството на ПМБ Индъстрис ООД прилага следните основни принципи:

 • лидерство – водеща роля на ръководството по управление на качеството и околната среда;
 • управление на риска – определяне на рисковете и възможностите и планиране на действия за тяхното овладяване;
 • прилагане на процесен подход при планиране, организиране, контрол и анализ на дейностите;
 • поддържане на постоянна готовност и способност за реагиране при извънредни ситуации;
 • оптимизиране на ресурсното и енергийно потребление;
 • поддържане ефикасност на системата чрез периодични прегледи от ръководството с отчитане мнението и интересите на заинтересованите страни;
 • постоянно подобряване на системата чрез периодични анализи и наблюдение на дейността;
 • осигуряване на информация и ресурси, необходими за постигане на целите на ИСУ и за подобряване на нейната резултатност;
 • приобщаване на персонала, чрез съобщаване и разясняване на насоките на развитие на организацията.

Ръководството на ПМБ Индъстрис ООД декларира личното си участие и отговорност за изпълнение на обявената политика.

 

 • Поддържането на стабилност и качество е най-важният аспект от дейността на ПМБ Индъстрис ООД. Всеки наш продукт се изследва внимателно в собствената ни лаборатория, оборудвана със съвременна маханична и електронна апаратура.
 • Определят се характеристиките на всяка партида, като по този начин предоставяме обратна информация на доставчиците и осигуряваме качество за нашите клиенти.
 • Постоянно инвестираме в развитието и подобряването на квалификацията на нашите специалисти, и периодично обновяваме тестовото оборудване.
 • Въведената система за управление на качеството осигурява надеждна база за контрол и развитие във всички сфери на дейност.

Ф7.2-1 Списък на методите за изпитване

Ф7.1-1 Заявка за изпитване попълнена

П7.9 Жалби

П7.1 Преглед на запитвания